Kabelpåvisning

Bestill alltid gratis kabelpåvisning før du starter graving

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Kabelpåvisning utføres kostnadsfritt på Etna Nett AS i sitt forsyningsområde. Vi kan også påvise private kabler etter regning. Vi utfører kabelpåvisning kun mandag til onsdag og bestillingen sendes digital via gravemelding - Ledningsportalen

Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og det må bestille ny ved utgått dato. Den ansvarlige for gravearbeidene må underskrive før igangsetting. Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.

Skader du Etna Netts kabler, vi du bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE).

Spør først – grav etterpå. En viktig regel ved gravearbeid

Strømkabler kan være livsfarlige. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Arbeid nær kabler

Det oppgis om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i kabelpåvisningen, og hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Etna Nett.

Etna Nett har følgende retningslinjer:

Lavspenningskabler

• Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin etter påvisning
• Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving
• Etna Nett skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

• Etna Nett oppgir pålagt sikkerhetsavstand. Generell sikkerhetsavstand er satt til 1 m til hver side av oppmerket område ved kabelpåvisning
• Ved arbeid nærmere enn sikkerhetsavstand skal sikkerhetsperson fra Etna Nett være til stede før arbeidene påbegynnes
• Etna Nett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.

Sikring av anleggsområdet

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med anleggsgjerde som merkes “høyspenning livsfare”.

Gjenfylling av grøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene. Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grøftedybde m.m. avhenger av hva slags område kablene ligger i. Feil igjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar. Spesifikasjoner kan fås ved henvendelse til Etna Nett.