Kompensasjon fra Staten for høye strømpriser: 

Staten har valgt å pålegge nettselskapene å stå for utbetaling av kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen gjelder i første omgang bare for boliger. Hytter og næring omfattes ikke.
Kriteriet for om man er omfattet eller ikke, er om kundeforholdet er registrert med det som kalles «forbrukskode 35W i offentlig eiendomsregister, som betyr at det er en bolig. For mer informasjon se Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) . Kunder som ikke har fått kompensasjon, men som kan dokumentere at deres anlegg er registrert som bolig, kan sende denne dokumentasjonen til firmapost@etna.no, så vil vi rette opp dette.

Mange kunder som får strømkompensasjon vil bli godskrevet et beløp som er større enn det som skal betales i nettleie. Tilgodebeløp blir utbetalt automatisk på slutten av hver måned hvis vi har et aktivt bankkontonummer registrert på kunden. 
Kunder, uten et aktivt bankkontonummer, må sende e-post til firmapost@etna.no og oppgi kundenummer, navn, fakturanummer og kontonummer som pengene skal overføres til.

Vi har begrenset kapasitet til å svare på spørsmål pr telefon og ber om at epost til firmapost@etna.no benyttes.


Har jeg krav på kompensasjon fra nettselskapet?

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Nettselskapet ditt skal utbetale kompensasjon til deg uten at du behøver å søke om dette. Utbetalingen skal komme senest innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted. Har du spørsmål angående utbetalingen av kompensasjon kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke er en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Les mer om rettigheter og regler hos NVE.